Four –pillar model
Four well-being of community sustainability
Medicine wheel approach to sustainability
سلامت اقتصادی، برابری اجتماعی و حیات بخشی فرهنگی. هاوکز با پیشنهاد انـدازه گیـری هـایعملی برای یکپارچگی، نیاز به نگرشی فرهنگـ ی در امـر سیاسـتگذاری عمـومی را خـاطر نشـان میکند (Hawks, 2001).
مدل چهارستونی پایداری تأیید می کند که پویایی و حیات جامعه و کیفیـت زنـدگی بـه طـورتنگاتنگی مرتبط با حیاتبخشی و پویایی اشتغال، هویت، بیان و بزرگداشت فرهنگ آن است. این مدل همچنین بیان می دارد که سهم فرهنگ در ساختن شهر و جامعه ای زنده نقشـی اساسـی درتأمین سلامت اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند؛ جایی که انسانها در آن زندگی مـی کننـد و هـرروز آن را میبینند.
نکته کلیدی در پایداری اجتماعی پرورش مشارکت، مبادله و احترام بین جریـان هـای دولـت،کسب و کار و نهادهای هنری است. فرهنگ این مشارکت ها را رشد می دهد و به سـرعت نقـشخود را در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها در کانادا، استرالیا، زلاند نو و اروپا تقویت میکند.

فرهنگی

بعد
ـ
زندگی

کیفیت

زیست

بعد
محیطی

اقتصادی

بعد

اجتماعی

بعد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید