اندازه گیری عملکرد خدمات کارکردی مدیریت منابع انسانی براساس معیارهای مالی و کمی؛
اندازه گیری عملکرد مدیریت منابع انسانی براساس معیارهایی از جنبه های مختلف به شکل کمی و کیفی (برای مثال، عملکرد مدیریت منـابع انسـانی در انجـام وظـایف عملکـردی خـود و عملکرد مدیریت منابع انسانی، در کمک به سازمان برای دست یابی به اهداف استراتژیک).
در گذشته بخش مدیریت منابع انسانی را یک هزینه سربار یا یک واحد هزینه زا می دانسـتند.
از این رو در آن زمان، هیچ گاه نیازی به اندازه گیری عملکرد وجود نداشت. با تکامـل نقـش هـا ووظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان، این واحد به واحدی بسیاری مهم در سـطح عملیـاتی واستراتژیک شرکت تبدیل شد و استفاده اهرمی از عملکرد مدیریت منابع انسانی، عـاملی اساسـیبرای بقا و موفقیت سازمان شناخته شد؛ هر چند تا اواسط دهه 1980 زبان مشترکی برای توصیف عملکرد منابع انسانی وجود نداشت (فیتز ـ انز، 2002).
فیتزـ انز بیان می کند بسیاری از محققان (دراکر، دمینـگ، پیتـرز، اوریلـی و ففـر، فیلیـپس،هیوسلید و بکر، اولریش، زنگر، و داونپورت و…) بر این باور هستند که در ارزیابی عملکرد، ارزیابی کمی از اهمیت خاصی برخوردار است، اما با وجود این، تـا سـال 1984 هـیچ معیـار کمـی بـرایارزیابی عملکرد منابع انسانی وجود نداشت.
در سال 1984، انجمن مدیریت فردی آمریکا به توسعه استانداردهای حرفه ای و اصولی برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد منابع انسانی پرداخت که این معیارها از مقبولیت عمومی برخـورداربودند. در سال 1984، انجمن مدیریت فردی آمریکا، از مؤسسه ساراتوگا خواست که مجموعـه ای از روابط را برای اندازه گیری عملکرد وظایف منابع انسـانی توسـعه دهـد کـه هـم اکنـون آنهـا را معیارهای سرمایه انسانی مؤسسه ساراتوگا1 مینامند. فیتزـ انز این معیارهـا را کـه در کشـورهایبسیاری مورد استفاده قرار گرفته است، استانداردی جهانی برای اندازه گیـری و ارزیـابی عملکـردسرمایه انسانی معرفی می کند.
با توجه به مطالب بیان شده فرضیه پژوهش به شرح زیر بیان می شود:
بین اجزای مدیریت استعداد استراتژیک و عملکرد اعضای هیئت علمی، رابطه وجود دارد.
مدل مفهومی
شکل 1 مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

1. Saratoga Institute Human Capital Bencharks

استعداد

مدیریت

مزیت

استراتژی
پایدار

رقابتی

استراتژی

یامدهای
پ
استعداد

از

تکنیک

های
استعداد

مدی

سیستم
ریت

استعداد

عملکرد
بلندمدت

عملکرد
کوتاه

مدت

عملکرد
میان

مدت

اعضای

عملکرد
علمی

هیئت

منبع

استراتژی
استعداد

استعداد

مدیریت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مزیت

استراتژی


پاسخ دهید