فرضیه اول: مؤلفه سـاختاری سـرمایه اجتمـاعی بـر کـارآفرینی سـازمانی در سـازمان جهـادکشاورزی شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداری دارد.
در ارتباط با فرضیه اول پژوهش، می توان به این مطالعات اشاره کرد. عسـگری، کـاظم پـور و حاتمیان (1390)، ارتباط بین سـرمایه اجتمـاعی و کـارآفرینی سـازمانی را در مؤ سسـه مهندسـیجوادالائمه، مورد بررسی قرار دادهاند. بر اساس نتایج کسب شده، از بین ابعاد و مؤلفههای مختلف سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری از تأثیر بیشتری بر کارآفرینی سازمانی برخوردار بـود . عسـگری وقانع (1391) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتمـاعی و کـارآفرینی سـازمانی درصنعت فولاد ایران، به این نتیجه رسیدند که مؤلفه ساختاری سرمایه اجتماعی، قویتـرین متغیـردر تبیین تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی است. گودرزوند چگینی، علیپور و زمـانی (2012) در بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی رشـت ، نشـاندادند که مؤلفه ساختاری مهم ترین متغیر در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته کارآفرینی سـازمانیاست و در حدود 56 درصد از تغییرات آن را پیش بینی می کند.
فرضیه دوم: مؤلفه رابطـه ای سـرمایه اجتمـاعی بـر کـارآفرینی سـازمانی در سـازمان جهـادکشاورزی شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداری دارد.
برخی از مطالعات انجام گرفته در ارتباط بـا فرضـیه دوم ایـن پـژوهش بـدین شـرح هسـتند : سیدنقوی و عبدالهپور (1389)، در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، به این نتیجـه رسـیدند کـه بـین مؤلفـه رابطـه ای سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه کارآفرینی سازمانی (نوآوری، پیشگامی در خطرپذیری و کسب وکـارجدید)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در مطالعه دیگری، حسینی (1390) به بررسـی رابطـهسرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای صنعتی استان کردستان پرداخته اسـت . بـراساس نتایج بهدستآمده از تحلیل رگرسیونی، مشخص شد که مؤلفه رابطهای سرمایه اجتمـاعی دارای بیشترین نقش در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته کـارآفرینی سـازمانی اسـت. بـه همـینترتیب، نان چن، لانچانگ، ویمینگ و کایتی (2007) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که از بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، مؤلفه رابطـه ای قـوی تـرین همبسـتگی را بـا عملکـردکارآفرینانه در سازمانهای دولتی تایوان دارد.
فرضیه سوم: مؤلفه شـناختی سـرمایه اجتمـاعی بـر کـارآفرینی سـازمانی در سـازمان جهـادکشاورزی شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداری دارد.
شفاعتی لاله (2012) در مطالعه خود نشان داد که بین مؤلفـه شـناختی سـرمایه اجتمـاعی بـاکارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، رابطه مثبت و معنـاداری وجـود دارد . بهنـوش(2012) در بررسی رابطه بین سرمایه اجتمـاعی و کـارآفرینی در اداره کـل تربیـت بـدنی اسـتانخراسان، دریافت که بین مؤلفه شناختی سـرمایه اجتمـاعی و تمـامی ابعـاد کـارآفرینی سـازمانی(پیشگامی، نوسازی، نوآوری و ریسکپذیری) رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد . در مطالعـهدیگری، حیدری و رستمی (2012) به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سنقر، در استان کرمانشاه پرداختهانـد . بـر اسـاس یافتـههـایپژوهش، بین مؤلفه شناختی سرمایه اجتمـاعی بـا ابعـاد مختلـف کـارآفرینی سـازمانی (نـوآوری،فرصتشناسی، انعطـافپـذیری، توانمندسـازی، یـادگیری سـازمانی و خلاقیـت) رابطـه مثبـت ومعناداری وجود داشت.
مدل مفهومی
با توجه به مطالب اشارهشده در بخشهای پیشین و در قالب هدف اصلی پژوهش، شامل بررسـی نقش مؤلفههای سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهـاد کشـاورزی شهرسـتانزاهدان و بر اساس مرور ادبیات نظری و مطالعات تجربی مرتبط، در ایـن بخـش مـدل مفهـومیپژوهش ترسیم شده است (شکل 1).

کارآفرینی
ن
سازما
ی

پیشگامی

نوآوری

ریسکپذیری

نوسازی

مؤلفه
ساختاری

مؤلفه

شناختی

مؤلفه
ابطه
ر
ی
ا

کارآفرینی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ن


پاسخ دهید