بر

رضایت

و

تعهد

منفی
.

کار

محل

ساختاری

ابعاد
:

اختیار

(+)

تکرارپذیری

)

(

اجتماعی

حمایت

(+)

شغلی

استرس

)

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

داخت
پر
(
+
)

شغلی

رضایت

(+)

ویژگی

فردی

های

(+)

سازمانی

تعهد

(+)

ماندن

به

تمایل

)

(

خدمت

رک
ت

علامت

(

)

نشان

دهنده تأثیر


پاسخ دهید