استقلال در عمل و رفتار هر یک از محققان، تعهد اعضای سازمان به اهـداف آن،روابط مبتنی بر اعتماد، پویایی و از پیش تعریف نشده، احساس کارکنـان مبنـی بـر حمایت سازمان، ترویج عقاید و واکنش سریع به فرصت ها. اکوال، آرونن و آلدنستروم، 1983
قدردانی بیرونی و درونی، زمینه سازی ریسک و تجربه کردن ایده ها و پیشنهاد هـا ی نوآورانه. آبی و دیکسون، 1985
استقلال، پاداش مبتنی بر عملکرد، زمینهسازی سازمان بـرای ریسـک، حمایـت ازخلاقیت، تحمل اختلافهای بین فردی، تعهد کارکنان نسبت به یکدیگر، حمایت مدیریت سازمان و در جریان بودن وی از وضعیت پیشرفت پروژه ها، امنیت شـغلی،مسئولیت پذیری برای آغاز یک ایده جدید و تعدیل ابهام های شغلی. ونگاندی، 1985
حمایت از ایدههای جدید، تشویق آزادی، چالشانگیزی و ریسک، مذاکره و پذیرش اختلاف ها و تعارض ها. نیستروم، 1990
حمایت از ایده های جدید، ترویج آزادی، چالش انگیزی و ریسک. اکوال، 1991
نظام پاداش قوی وودمن، ساوویر و گریفین، 1993
تشویق خلاقیت، استقلال، منابع کافی و فشار کاری کم. امابیل، کنتی، لازنبی و هرون،
1996
ارتباطات سریع و راحت، پشتیبانی از جست وجوی راههای جدید انجام کار ها. سیمانکی و واراداراجان، 2001
منبع: مونتز و همکاران، 2004
نتیجه مطالعات هونگ ، هیکینن و بلامویسـت (2010)، رودزو ، هانـگ، لـوک، یـاهووی و وو
(2008)، کامینگسا و تنگ (2003) و نووتنی ،اسکات و گیبونز (2003)، نشان داد که زمینـه سـازیبرای خلق و انتقال دانش در فرایند تحقیق و توسعه، به واسطه رفتـار هـا ی کارآفرینانـ ه کارکنـان ، سبب بهبود عملکرد واحد های پژوهشـی در تولیـد و اصـلاح فنـاوری هـا شـده اسـت. بنـابراین،پیش بینی تغییرات بازار فناوری ها، تمرکز بر بـازار و پاسـخ گـویی بـه نیـاز هـا ی در حـال تکامـل نظامهای بهره برداری مختلف، دسترسی به فناوری ها و دانشهای سایر کشور ها، بالابردن مقیاس تولیـد و پـایین آوردن هزینـه هـا و افـزایش تـوان صـادرات محصـولات فنـاوری را مـ یتـوان از دستاوردهای فعالیت های نوآورانه نظام های تحقیقاتی دانست کـه در سـایه کـارآفرینی سـازمانیشکل می گیرد. بر این اساس، پژوهش پیش رو بـا هـدف بررسـی نقـش ابعـاد فضـای سـازمانیکارآفرینانه در شکلگیری نوآوری در فعالیت های تحقیـق و توسـعه تحقیقـات کشـاورزی کشـورانجام گرفته است که شناسایی مهم ترین عوامل تبیین کننده فضای سازمانی و بررسی نقش هر یک از ابعاد تشکیل دهنده آن در فرایند نوآوری، اهداف اختصاصی پژوهش در نظر گرفته شده است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف، از دسته پژوهش های کاربردی است که به روش علیّ ـ ارتباطی انجامگرفته است و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس ـ واریانس شمرده می شود. جامعه آماری پژوهش پیش رو، شامل اعضای هیئت علمی و محققان سـازمان هـا ی تحقیقـات کشـاورزی اسـتان هـا و ایستگاه های تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تعداد 2768 نفر است. حجم نمونه بهکمک فرمول کوکران، 320 نفر محاسبه شد. روش نمونهگیری این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در گام اول، بر اساس تقسیم بندی وزارت جهاد کشاورزی که کشـور رابه شش منطقه جغرافیایی تقسیم میکند، از هر منطقه یک استان به تصادف انتخاب شد. بر ایـناساس استانهای خراسان رضوی، مازندران، لرسـتان، اصـفهان، آذربایجـان غربـی و خوزسـتان، نماینده های استان های با اقلیم مشابه انتخاب شدند. در گـام دوم، تعـداد 320 نمونـه مـورد نیـاز بهطور متناسب و با توجه به جمعیت محققان مشغول به کار در هر استان، بـهروش نمونـهگیـری طبقهای با انتساب متناسب، تسهیم شد و درنهایت، همین تعداد پرسش نامه بـرای هـر اسـتان دربین محققان مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی همان استان توزیع شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابزار پژوهش، پرسشنامـه ای مـد نظـر قـرار گرفـت کـه ایـن پرسـش نامـه در سـه بخـش، خصوصیت های جمعیت شناختی، ابعاد عملکرد نوآوری و ابعاد فضـای کارآفرینانـه و در چـارچوبطیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شد. سازه های مستقل پژوهش را ابعـاد فضـای کارآفرینانـه بـاچهل گویه شکل داده اند که مشابه ابزار مورد استفاده ایرلند و همکاران (2006) بوده است.
سازه وابسته پژوهش نیز، هفت بعد از ابعاد تحقیق و توسعه کارآفرینانه بوده اسـت کـه بـرایاندازه گیری آنها از سؤال های مربوطه در پرسش نامه استفاده شد. ابزار پژوهش، ابتدا میان محققان مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی استان تهران، بهمنزله جمعیت خارج از نمونه آماری، پـیش آزمـون شد و پس از برطرف کردن اشکال ها و اصلاح آن، به دو شکل حضوری و ارسال با پست، توزیع و جمع آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه، روش روایی محتوایی و سـپس روایـی تشخیصـی، بهروش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراجشده مورد استفاده قرار گرفت. همچنـین بـرایتعیین پایایی ابزار پژوهش با توجه به اشکالات روش آلفای کرونباخ، ازجملـه اینکـه بـرای تمـامسؤال های یک سازه، ارزش یکسانی قائل میشود (زامبو، گادرمن و زِیسر، 2007)، علاوهبر آلفای کرونباخ، روش پایایی مرکب نیز به کار رفت که ضرایب آن در جدول 2 آمده است. گفتنی اسـت،سازه هایی که مقدار پایایی ترکیبی آنها بالاتر از مقدار 6/0 باشند، پایایی قابل قبولی دارنـد و هـرچه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، پایایی آن بیشتر است (آدکوک و کولایر، 2001).
جدول 2. نتایج تحلیل روایی و پایایی سازه های مورد مطالعه همراه با نشانگرها
ضریب پایایی
آلفای کرونباخ ضریب پایایی مرکب (CR) 6/0 > pc ضریب میانگینواریانس استخراجشده
(AVE) صفت های مکنون مورد مطالعه بعد
0/75 0/97 0/86 چرخه عمر فناوری

نوآورانه

عملکرد

ابعاد

نوآورانه

عملکرد

ابعاد

0/80 0/91 0/87 نوآوری پایدار 0/86 0/93 0/89 کاهش ریسک سرمایه گذاری 0/79 0/92 0/90 کاهش ریسک زیست محیطی 0/85 0/94 0/92 افزایش ارزش افزوده 0/79 0/95 0/93 کاهش پیچیدگی 0/87 0/95 0/93 برآورد سرعت تحولات 0/79 0/85 0/70 فرهنگ سازمانی

م
ؤ
لفه

ها

فضای

ی
سازمانی

م

ؤ


پاسخ دهید