مطالعه بولینو و ترنلی (2005) نشان داد که رابطه معناداری بین ابتکار و نوآوری فردی با سـنو جنس وجود دارد.
هرچند در بسیاری از پژوهشها، رابطه معناداری بین تحصیلات و OCB گزارش نشده است؛ با این حال، امریک، جواهر و استون (2005) در پژوهش خود رابطه منفی معنادار بین تحصـیلاتو OCB را تأیید کردند.
البته برخی مطالعات انجام شده در گروههای تخصصی آموزشی نشان داد که هـیچ رابطـهای بین جنسیت و تعهد وجود ندارد و زنان و مردان از سطح تعهد یکسان برخوردارند (پـاول ، 1999)؛ اما مطالعات دیگری نشان داد که زنان در مقایسه با مردان، تعهد بیشـتری بـه شـغلشـان دارنـد (متکاف و دیک، 2002).
از سوی دیگر، مطالعات وجود رابطه منفی بین تنیدگی و سطح تحصیلات را نشان مـی دهنـد( کاراتپ و الشینلوی، 2009). محققان در مطالعات خود دریافتند که بین تنیدگی و سن، جـنس وسابقه خدمت کارکنان رابطه منفی معنـادار وجـود دارد (بولینـو و ترنلـی، 2005). وگ، وندیـک،فیشر، وکینگ و مولزن (2006) در پژوهش خود، بین ابعاد تنیدگی و سن و جنس رابطه معناداری یافتند ؛ بهطوری که کارکنان مسنتر، استرس و تنیدگی کمتری را تجربه میکنند.
متغیرهای برونسازمانی و محیطی مانند قومیت، مـذهب و عضـویت در گـروههـای خـاص، می تواند در بروز یا عدم بروز و شدت وضعف رفتار شهروندی کارکنان مؤثر باشد (کوهن، 2006).
بنابراین، باتوجه به چارچوب نظری فوق، مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 نشان داده می شود.

تنیدگی

می

اثر
بر

ذارد
گ

شهروندی

رفتار

یژگی
و
های
زمودنی
آ

ها

س
ابق

س
ن
،

،
جنس
یت
ه

خ
دمت
،
،
درآمـد

میـزان

،
تحصیلات

سطح
نـژاد

،
فرزند

وجود

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

،
تأهل

وضعیت
مذهب

نوع

و

تنیدگی

می

اثر

بر

ذارد

گ


پاسخ دهید