1-2:H بین احساس شایستگی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
1-3:H بین احساس خودسامانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنـان ، ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجود دارد.
1-4:H بین احساس مؤثربودن و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش استان مازنـدران بودنـد کـه در زمـانپژوهش، 387 نفر برآورد شدند. بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران، نمونه آماری پژوهش برابـربا 193 نفر از کارکنان محاسبه شد که با روشهای نمونهگیـری تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند.
پرسش نامهها در میان این تعداد از کارکنان توزیع شده و درنهایـت 172 پرسـش نامـه تکمیـل ومناسب برای تجزیه وتحلیل آماری جمـع آوری شـد . دادههـا نیـز از پرسـش نامـه هـای اسـتاندارد تکمیلشده، گردآوری شده است. سؤال های پرسشنامه در سه بخش جداگانه شامل، سؤال هـای مربوط به ویژگیهای زندگینامهای، رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی مطرح شده اند. گفتنی است برای بخش اول این پرسش نامه، شش سؤال جمعت شناختی در نظـر گرفتـهشده است. در بخش دوم، بیست سؤال رفتار شهروندی در مقیاس لیکرت بـا بـاز ه یـک تـا پـنج، (نیهاف و مورمن، 1993)، برای پنج مؤلفه عفت اجتماعی، نوعدوستی، وظیفـه شناسـی، تواضـع وجوانمردی، مطرح شده است که هریک از مؤلفه ها چهار گویـه دا رنـد . بخـش سـوم سـؤال هـایپرسش نامه ( توانمندسازی روان شناختی) نیز، شامل دوازده سؤال در مقیاس لیکرت با بازه یک تـاپنج (اسپریتزر، 1995)، برای چهـار م ؤ لفـه احسـاس مؤثربـودن، احسـاس خودسـامانی، احسـاسشایستگی و معنادار بودن مطرح شده است و برای هرکدام سه گویه در نظر گرفته شده است.
برای تعیین روایی (اعتبار) پرسش نامه، ابتدا آن را در اختیار شـش نفـر از اسـتادان و خبرگـانقرار داده و پس از اخذ نظرات اصلاحی و تعدیل مواردی از آنها، پرسشنامه ها بهمنزله نمون ه اولیه در میان چهل نفر از اعضای جامعه آماری پخش شـد . نظـرات اصـلاحی نمونـه هـای اولیـه نیـز اعمالشده و از مرتبط بودن سؤال ها با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه، اطمینان حاصـل شـد. آنگاه پرسش نامه نهایی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بـر ایـن، شـاخص GFI که یکی از معیارهای سنجش روایی است (هیر، اندرسون، تاسـام و بلـک، 1998)، در ایـنپژوهش بیشتر از رقم 90/0 به دست آمده است.
به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیـری نیـز، روشهـای مختلـف و متعـددیوجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است. سازگاری درونی ابزار انـدازه گیـری ، می تواند با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شود. این روشی است که در اغلـب پـژوهش هـا مـورداستفاده قرار می گیرد. اگرچه حداقل مقدار قابل قبول برای این ضریب باید 7/0 باشد، امـا مقـدار6/0 و حتی 55/0 نیز پذیرفته می شود. بهاعتقاد نونالی (1978)، پایاییهای مقیاس سنجشـ ی کـهکمتر از 6/0 باشند ضعیف تلقی میشوند، آلفاهایی که در حدود 7/0 هستند قابل پذیرش و حـالآنکه آلفاهایی که بالاتر از 8/0 هستند، در رتبه عالی قرار می گیرند. یافتهها نشان مـی دهنـد کـهپایایی مقیاس سنجش رفتار شهروندی سازمانی 90/0 و پایـایی مقیـاس سـنجش توانمندسـازی روانشناختی 88/0 است.
در این پژوهش از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و ب هخصوص مدل معادلات ساختاری لیـزرل استفاده شده است، بدین گونه کـه روابـط علـّی توانمندسـازی روانشـناختی و رفتـار شـهروندیسازمانی، از طریق ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفتـه وبر اساس آن، نسبت به تأیید یا رد فرضی هها تصمیمگیری شده است. درمجموع از تحلیـل عـاملیمرتبه اول و مرتبه دوم (مدل های اندازهگیری) و همچنین تحلیل مسیر (مدل ساختاری) اسـتفادهشده است. بدین ترتیب که ابتـدا تحلیـل عـاملی مرتبـه اول و دوم بـرای مفهـوم توانمندسـازی روانشناختی و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم برای مفهوم رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته، سپس از طریق تحلیل مسیر، رابطه علی میـان توانمندسـازی روان شـناختی و رفتـار شـهروندیسازمانی مورد سنجش قرار گرفته است.
یافته های پژوهش
آمار توصیفی
با توجه به آمار مشاهده شده از جداول توصیفی باید گفت که در مورد وضعیت سنی پاسخ گویـان،17 درصد از آنها در رده سنی 25 تا 32 سال، 31 درصد در رده سنی 33 تا 40 سـال ، 43 درصـد بین 41 تا 48 سال و 9 درصد از پاسخگویان، در رده سنی 49 تا 55 سال بوده اند. از نظر جنسیت نمونه های آماری، 39 درصد زنان و 61 درصد مردان شرکت داشتند که از این میان، 7 درصد آنها مجرد و 93 درصد متأهل بودند. در مورد تحصیلات پاسخ گویان، 8 درصد دیپلم، 4 درصد کاردانی و 67 درصد لیسانس و 21 درصد کارشناسی ارشد بودهاند.
آمار استنباطی
برای سنجش همبستگی میان متغیرها، ابتدا از جدول معناداری ضریب همبستگی استفاده شد که در آن، مقادیر بحرانی ضریب همبستگی در درجه آزادی 05/0 و 01/0 لحاظ شده است (جدول 1).
جدول 1. آمار توصیفی و همبستگی برای رفتار شهروندی و توانمندسازی روان شناختی
5 4 3 2 1 Mean S.D. متغیر –
4/01 0/65 معناداری 1
0.630** 3/93 0/74 خودسامانی 2
**
0.496 0.485** 4/08 0/63 شایستگی 3
**
0.543 **
0.575 0.406** 3/77 0/69 مؤثربودن 4
**
0.735 **
0.804 **
0.830 0.785** 3/95 0/47 توانمندسازی 5
0.661** 0.516** 0.444
* 0.611** 0.432** 4/09 0/62 نوعدوستی 6
0.573** 0.423** 0.234* 0.445** 0.521** 3/61 0/58 وظیفهشناسی 7
0.464** 0.365** 0.504** 0.323** 0.312** 3/72 0/48 جوانمردی 8
0.458** 0.561** 0.472** 0.542** 0.382** 3/82 0/44 تواضع 9
0.427** 0.372** 0.451** 0.493** 0.451** 4/04 0/46 عفت اجتماعی 10
0.491** 0.476** 0.462** 0.536** 0.310** 3/87 0/32 رفتار شهروندی 11

همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود، بین رفتار شهروندی و توانمندسازی روان شناختی، ضریب همبستگی برابر بـا 491/0 اسـت کـه در سـطح (000/0 = sig) کمتـر از 05/0، معنـادار
می شود. میان رفتار شهروندی و ابعاد توانمندسازی روان شـناختی نیـز ارتبـاط مثبـت و معنـاداری مشاهده میشود. افزونبر آن، به منظور بررسی بیشتر و دقیقتر، ارتباط علیّ (ساختاری) میان رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت که نتـایج حاصـل از آن در قالب خروجی نرم افزار لیزرل ارائه شده است.
تحلیل معادلات ساختاری
مدل ساختاری تحقیق
بعد از اطمینان یافتن از صحت مدل های اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی مفاهیم توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی)، فرضیه های اصلی پژوهش مورد آزمون قرار گرفتنـد یـا
به گفته دیگر، ارتباط میان توانمندسازی روان شناختی بـا رفتـار شـهروندی و ابعـاد توانمندسـازیروان شناختی با رفتار شهروندی مورد سنجش قـرار گرفـت . شـکل 1 مـدل را در حالـت تخمـیناستاندارد (ضرایب استاندارد) و ضرایب معناداری (عدد معناداری) نشان می دهد.

ضرای

استاندارد

ب

و
ضرا
ی
ب
T- Value

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ضرای

استاندارد

ب

و


پاسخ دهید