نگرانی دربارهی اطلاعات غلط و نادرست اینترنتی مقاومت در مقابل نوآوری
دغدغههای امنیت وب و مطالب دوره ها عدم تناسب آموزش از راه دور برای دانشجویان قدیمی
عدممساعدت مالی برای مفاد، مخارج، طراحی و توسعه دغدغه درباره ی ظرفیت کاری اساتید
عدمآگاهی از عرصه های یاری و امدادرسان فقدان پشتیبانی و حمایت اداری
فقدان زمان آزاد فقدان پشتیبانی مالی
فقدن پشتیبانی فنی عدم پشتیبانی سازمانی
ارتباطات ضعیف و خفیف عدم قابلیت اطمینان سیستمها
زمان سلب شده از پژوهش و مطالعه فقدان کارآموزی دربارهی آموزش از راه دور
کمبود زمان برای تهیه و ارائه مفاد دوره توسعه مهارت های مرتبط با فناوری
فقدان پشتیبانی مالی دشواری و صعوبت در استخدام اساتید
زیرساخت های ناکافی نرم افزار و سختافزار ناکافی
عوامل بازدارنده انگیزش اساتید
میل به مشارکت بیشتر دانشجویان در استفاده از فناوری شرایط کاری مطلوب
ایفای نقش و نظاره همکاران رضایت از خود و شغل
قدردانی از جانب مقامات دانشگاه انگیزه شخصی برای استفاده از فناوری
فرصت نوآوری فناورانه برای کیفیت افزایی و ایدهپردازی حمایت از تهیه و تدوین بستههای آموزشی
افزایش دسترسی به دانشجویان چالش فکری و ذهنی
پشتوانه و تشویق اداری افزایش حقوق و دستمزد
اعتبار آموزش از راه دور برای استخدام و ترفیع اساتید کارورزی دربارهی نحوهی تدریس آنلاین

سرانجام، گنونکوک و همکاران (2003)، برای تعیین عوامل مؤثر بر انگیزش اساتید آمـوزشاز راه دور، ضـمن پیمـایش در میـان چهـار مطالعـه میـدانی (Beggs, 2000; Betts, 1998;
Gannon-Cook, 2003; Schifter, 2000; ) این عوامل انگیزشی را شناسایی و بررسی کردند (جدول شماره 2)، انگیزه شخصی برای استفاده از فناوری، توانایی دسترسی به مخاطبـان جدیـد،انعطاف پذیری دوره برای دانشجویان، چالش فکری، و فرصت ارائه ی ایده های جدید. گنونکوک و همکاران(2003) نشان دادند، قوی ترین نیروهای مؤثر بر حضور اسـاتید در آمـوزش از راه دور درچهار مطالعه قبلی، محرک های بیرونی (38 درصد) و درونی (19 درصـد) هسـتند نـه موانـع (15 درصد).
(Gannon-Cook & et al, 2009) جدول 2. رتبه بندی انگیزاننده ها
گنونکوک (2003) بگز (2000) شیفتر (2000) بتز (1998)
انگیزه شخصی برای استفاده از فناوری انگیزه شخصی برای استفاده از فناوری انگیزه شخصی برای استفادهاز فناویر توانایی دسترسی به مخاطبانجدید
توانایی دسترسی به مخاطبان جدید توانایی دسترسی به مخاطبان جدید فرصت ارائهی ایدههای جدید فرصت ارائه ی ایدههای جدید
انعطاف بیشتر دورهها برای دانشجویان انعطاف بیشتر دوره ها برای دانشجویان فرصتی برای بهبود شیوهتدریس انگیزه شخصی برای استفادهاز فناوری
چالش فکری چالش فکری فرصت تنوعبخشی عرضهجات برنامهای چالش فکری
فرصت ارائهی ایده های جدید فرصت ارائهی ایده های جدید انعطاف بیشتر دورهها برایدانشجویان رضایت شغلی

با مرور ادبیات نظری مختص انگیزش در آموزش از راه دور و ادبیات نظری انگیزش در رفتار سازمانی (کریتنر و کینیکی، 1386؛ رضائیان، 1385؛ فخیمی، 1385؛ قلی پور، 1386؛ سیدجوادین، 1383)، ده مقوله انگیزشی اساتید به این ترتیب شناسایی شدند: احساس هویت، پیشرفت و ارتقا، مسئولیت و اختیار، مشارکت در تصمیم، ارتبـاط بـا همکـاران، امنیـت و رفـاه، حقـوق و پـاداش، سیاست ها و رویه ها، شرایط کاری و کم وکیف دانشجو. از اینجا، فـرض بـر ایـن اسـت کـه ایـنمقوله ها می توانند انگیزه اساتید به آموزش و پژوهش را تبیین کنند.
متغیر »احساس هویت و قدردانی«، نشانگر میزان ارزش قائل شدن به تلاش ها و کوشش هـایاساتید، احساس قدر و منزلت در نزد همکاران، کسب انرژی مثبت و روحیه از همکاران و افتخار بـهآموزش و پژوهش در یک دانشگاه خاص است. متغیـر »ارتقـا و پیشـرفت « نشـان مـی دهـد ، یـکدانشگاه چقدر به فکر ترقی و پیشرفت اساتید بوده، فرصت هـای پیشـرفت و همکـاری بـا همتایـانداخلی و خارجی تا چه اندازه برای اساتید مهیا هستند. دریافت بازخورد عملکـردی، اختیـار عمـل درانتخاب و پالایش مطالب درسی، اختیار عمـل در انتخـاب زمـان کـار و شـفافیت وظـایف شـغلی وانتظارات دانشگاه از شاخص های عملیاتی متغیـر »مسـئولیت و اختیـار« در ایـن پـژوهش هسـتند.
سرانجام، متغیر »مشارکت در تصمیم گیری«، نشانگر میزان آزادی و اراده در ابـراز عقایـد و نظـرات، میزان پذیرش نظرات در جلسات و میزان مشارکت در تصمیمهای آموزشی و پژوهشی است.
متغیر »ارتباطات«، بیانگر رضایت از دسترسی و میزان ارتباط با همکاران (اساتید، کارکنـان ورئیس مرکز دانشگاهی) و کمک خواهی از آنان درصورت نیاز است. متغیر »امنیت و رفاه«، نشـان می دهد اساتید به چه میزان از استخدام و امنیت شغلی خود خاطرجمع و مطمئن بوده، از مزایـایشغلی خود چقدر احساس رضایت و خرسندی دارند. متغیـر »حقـوق و پـاداش«، نشـانگر میـزان رضایت از سیستم اعطای پاداش، میزان حقوق دریافتی، مبنای پرداخت حقوق و مزایا و رویه های پرداخت هزینه و پاداش آثار علمی و پژوهشی است. متغیر »سیاست هـا و رویـه هـا «، گویـای آناست که اساتید دانشگاه پیام نور تا چه حدی از فرایندها و سیاستهای دانشگاهی رضایت داشـته ، آنها را محرک عملکرد آموزشی و پژوهشی خود می پندارند. قوانین و مقررات و آیـین نامـه اداری،سیستم نظارت بر حضور در محل کار، سیستم ارزشیابی عملکرد، سیستم ارزشیابی ارتقای مرتبـهعلمی، مدت زمان تدریس طی روز، پشتیبانی در تهیه و تنظیم مطالب درسی، انعطـاف پـذیری دربرنامه های آموزشی، زمان بندی برگزاری کلاس های درسی، مکانیسم ها و شیوه های ارزیابی آثـارپژوهشی و زیرساخت های فناورانه شاخص های اندازهگیری متغیر » سیاستها و رویه ها« هسـتند.متغیر »شرایط کاری«، بازنمای محیط فیزیکی و بستر عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی اسـاتید درمراکز دانشگاه پیام نور است. رعایت حدود زمانی و مکانی، تدارک امکانات پژوهشی، دسترسی بـه پایگاههای اطلاعاتی علمی، وجود جو حامی آموزش و پژوهش و فضای فیزیکی کلاس و شرایط آن از شاخص های اندازه گیری متغیر »شرایط کاری« در پژوهش حاضر بودنـد. سـرانجام، متغیـر»کمیت و کیفیت دانشجویان«، بیانگر رضایت اساتید از تعداد دانشجویان در کلاس های درسـی،کیفیت تکالیف کلاسـی، حضـور دانشـجویان مسـتعد و ممتـاز در کـلاسهـا، امکـان دسترسـیدانشجویان به پایگاه های اطلاعاتی علمی برای بـه انجـام رسـاندن تکـالیف کلاسـی و نحـوه ی ارزشیابی دانشجویان است.
برخـی از پژوهشـگران (Deci, & Ryan, 1985; Latham, Gary, 2007; Vallerand and et.al, 1992 ) عوامل انگیزشی را در دو دسته درونی و بیرونـی قـرار مـیدهنـد. انگیـزشدرونی، نشانگر میل و رضایت درونی در ازای انجام کار بوده (Deci & Ryan, 1985) و زمـانیبرقرار است که فرد به واسطه احساسات درونی که ماحصل انجام کار مطلوب اسـت ، بـه فعالیـتبپردازد؛ نه به دلیل وابستگی به عوامل خارجی (مانند پرداخت تشویقی یا تحسین از سوی رئـیس)که برای انگیزش افراد درنظر گرفته می شوند. در مقابل، انگیزش بیرونی بر محرک هـای هدفـدار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مثلاً پاداشها یا مزایای مکتسبه از انجام فعالیتی توجه داشـته (Deci & Ryan, 1985)، زمـانیبه منصه ظهور می رسد که افراد فعالیتی را نه به خاطر خود فعالیـت کـه بـرای ارزشـی کـه بـرایپیامدهای ذیربط فعالیت قائل هستند- ستایش و تمجید عموم، پاداش بیرونی- به انجام برسـانند (Vallerand & et.al, 1992). به گفته بهتـر، رفتارهـای تحـتتـأثیر انگیـزش بیرونـی، ماهیتـاًابزاری اند؛ یعنی این رفتارها نه به خاطر خود فعالیت بلکه به منزله ی ابزاری برای رسیدن به هـدفاجرا می شوند (Ferent & et.al, 2008، 2008).
بر این اساس، می توان مقولاتی مانند »احساس هویت، پیشرفت و ارتقا، مسئولیت و اختیـار و مشارکت در تصمیم گیری« را در دسته انگیزش درونی و »ارتبـاط بـا همکـاران، امنیـت و رفـاه،حقوق و پاداش، سیاست ها و رویه ها، شرایط کاری و کم و کیـف دانشـجو« را در دسـته انگیـزشبیرونی جای داد. طبق این مطالب، می توان اکنون فرض کرد که ده مقولـه انگیزشـی بـالا در دودسته انگیزش درونی و بیرونی جای می گیرند:
مقــولات »احســاس هویــت، پیشــرفت و ارتقــا، مســئولیت و اختیــار و مشــارکت درتصمیم گیری« بر انگیزش درونی اساتید آموزش از راه دور اثر می گذارند.
مقولات »ارتباط با همکاران، امنیت و رفاه، حقوق و پاداش، سیاست ها و رویه هـا ، شـرایطکاری و کموکیف دانشجو« بر انگیزش بیرونی اساتید آموزش از راه دور اثر دارند.
روش شناسی پژوهش
پژوهش کمی- کاربردی حاضر با راهبرد پیمایش روی اساتید کادری و مدعو دانشگاه پیام نـور در استان تهران و شهرستان ها و مناطق آن به انجام رسید. واحد تحلیل، فـرد – اسـتاد بـوده، تعـدادنمونه در جامعه نامحـدود بـا خطـای مجـاز 08/0، انحـراف معیـار 84/0 بـرای نمونـه مقـدماتیبیست تایی و فاصله اطمینان 95 درصد، برابر با 423 نفر شد. البته نمونه ی نهـایی کـه اطلاعـاتنگرشی آنها در این پژوهش مدنظر قرار گرفت، برابر با 453 نفر بوده، ایـن تعـداد براسـاس روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مشخصات دموگرافیک نمونه ی آماری در جدول شـماره(3) آورده شده و برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح آنها چشمپوشی می شود.
جدول 3. مشخصات نمونه ی آماری
فراوانی طیف متغیر فراوانی طیف متغیر
271 تدریس وضعیت شغلی 318 زن جنسیت
178 تدریس- اجرا 131 مرد 233 مربی درجه علمی 127 اجتماعی رشته تحصیلی
93 استادیار 60 اقتصادی 21 دانشیار 170 پایه 17 استاد 15 کشاورزی 85 نامعلوم 77 غیره 132 ˂ 3 سابقه تدریس 120 ˂30 سن
159 3 تا 7 سال 134 30-35 58 8 تا 11 سال 74 36-40 41 12 تا 16 سال 42 41-45 35 17 تا 21 سال 44 50-46 سال 23 22 و بالاتر 35 ˃50 88 رسمی وضعیت استخدام 255 ف. لیسانس مدرک تحصیلی
70 پیمانی 81 د. دکترا 291 مدعو 113 دکترا
رویه طراحی و اندازه گیری شاخص های عملیاتی هر یک از متغیرهای پژوهش به این صورت بود که با شناسایی ده مقوله برای انگیزش اساتید، تلاش شد تا با الهـام گیـری مجـدد از ادبیـاتنظری و نیز مصاحبه با پنج نفر از افراد مجرب آمـوزش از راه دور در سـازمان مرکـزی دانشـگاهپیام نور، شاخص های اولیه سنجش مقولات انگیزشی تعریف شوند. با تعریـف اولیـه شـاخص هـا ، پرسشنامه مربوطه در اختیار دوازده نفر از اساتید دانشگاه پیام نور در سازمان مرکزی قرار گرفت تا نظرات خود را درباره ی شاخص ها ابراز کرده، چنانچه شاخصی از قلم افتاده اسـت آن را پیشـنهاددهند. با اخذ نظرات و اصلاح عوامل انگیزش، پرسشنامه نهایی با 48 شاخص (جـدول شـماره 4) در اختیار نمونه انتخابی از اساتید قرار گرفت. از اساتید خواسته شد تا با اسـتفاده از طیـف 7تـایی(1= خیلی کم و 7= خیلی زیاد) رضایت خود از شـاخص هـا ی انگیزشـی و بـا طیـف 5تـایی (1= بی اهمیت و 5= کاملاً مهم) اهمیت شاخص های انگیزشی را ابراز دارند.
جدول 4. شاخص های اندازه گیری مقولات انگیزش اساتید
شاخص عملیاتی انگیزش اساتید مقوله
مسئولان دانشگاهی، چقدر به پاس زحماتی که می کشید از شما تشکر و قدردانی می کنند؟

هویت

احساس

هویت

احساس

فکر می کنید تدریس شما در مرکز دانشگاهی خود، از نظر جامعه چقدر ارزشمند تلقی می شود؟ چقدر احساس میکنید که در میان همکارانتان، جایگاه ارزشمند و والایی دارید؟ چقدر از اینکه در دانشگاه پیامنور کار می کنید، بر خود می بالید؟ همکارانتان چقدر به شما انرژی مثبت و روحیه می دهند؟ تا چه حدی، با همتایان مرکز دانشگاهی خود همکاری داشته و از آنها کمک می گیرید؟

ارتباطات

ارتباطات

به چه میزان با رئیس مرکز دانشگاهی خود ارتباط دارید؟ تا چه حدی از نحوه برخورد پرسنل مرکز دانشگاهی خود رضایت دارید؟ به چه میزان از دسترسی به مسئولین در موقع لزوم رضایت دارید؟ تا چه اندازه از استخدام و امنیت شغلی خود در مرکز دانشگاهی، مطمئن و خاطرجمع هستید؟

رفاه

و

امنیت

  • 1

پاسخ دهید