آموزشی

من کارمندی بودم که کارآفرین شدم، اما نه به آسونی! 

  این داستانی واقعیه از یک کارآفرین جوون راجبه نحوه ی ترک کردن شغلِ شرکتی و ایستادن روی پاهای خودش. این مقاله دلنشین رو بخونین تا از مشکلات کارآفرین شدن بیشتر سر در بیارین. آخرش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل